महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिसुचना

                                      

                                       १. महसुल विभाग

                                                    २. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम २०१५ अनुसार अधिसुचित केलेल्या लोकसेवांची यादी