बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

मदतकक्ष क्रमांक : ०११-१०७८

महाराष्ट्र

नियंत्रण कक्ष
दुरध्वनी क्र.: ०२२-२२०२७९९०,
फॅक्स: ०२२-२२०२६७१२

जिल्हा परभणी, महाराष्ट्र

नियंत्रण कक्ष
टोल फ्री – १०७७
दुरध्वनी क्र. : ०२४५२-२२६४००