बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

नाव एसटीडी पिन कोड
परभणी ०२४५२ ४३१४०१
सेलु ०२४५१ ४३१५०३
जिंंतुर ०२४५७ ४३१५०९
मानवत ०२४५१ ४३१५०५
गंगाखेड ०२४५३ ४३१५१४
पुर्णा ०२४५२ ४३१५११
सोनपेठ ०२३८२ ४३१५१६
पालम ०२४५३ ४३१७२०