बंद

कुणबी जातीच्या नोंदी

परभणी जिल्हा कुणबी/मराठा कुणबी/कुणबी मराठा जातीच्या मोडी अभिलेख नोंदी

तालुक्याचे नाव गावाचे नाव                                                                      
पुर्णा आहेरवाडी खांबेगाव मुंबर येकरुखे दस्तापुर भाटेगाव धोत्रा गणपुर गोविंदपुर कात्नेश्वर माहेर कावळगाव फुकटगाव                                              
परभणी पारवा नांदगाव बु. भारस्वाडा गव्हा जलालपुर कारला मटक-हाळा पिंपळगाव टोंग साळापुरी साटला सोन्ना सुलतानपुर मराठी नोंद कारेगाव मराठी नोंद परभणी आळंद दामपुरी ईतर नोंदी – परभणी                                      
सोनपेठ बोंदरगाव बोंदरगाव गंगापिंप्री गोळेगाव निबगाव शिरोरी शिर्शी थडी पिंपळगाव खपाट पिंपरी धार डिघोळ                                                    
गंगाखेड गोंडगाव सायाळ उखळी मराठी नोंद मैराळ सावंगी दुसलगाव                                                              
पालम फळा रावराजुर शेखराजुर वरखेड चाटोरी पेठ पिंपळगाव पालम पोईनी भोगाव सायाळा पोईनी २ बोरगाव खु.                                                
पाथरी तुरा बोंदरवाडी ढालेगाव रेणाखळी उमरा बाभुळगाव हादगाव पाथरगव्हाण मसले खु. पोहेटाकळी कानसुर डाकुपिंपरी जैतापुरवाडी खेर्डा गं.कि. किन्होळा खु. लोणी बु. मरडसगाव मुदगल पाटोदा गं.कि. तारूगव्हाण देवेगाव बाबूलतार रेणाखळी                          
जिंतुर भिलज बोर्डी दुधनगाव कडसावंगी मालेगाव नागठाना पांंगरी सावरगाव शेवडी वझर येशेगाव वाघी बलसा बेलुरा भोसी चिंचोली काळे दहेगाव हनवतखेडा जांब खु. कोक मानकेश्वर काकडे मोहखेडा नागणगाव पांढरगळा पुंगळा सावळी बु. सायखेडा शेक उमरद वसा चामणी मारवाडी घागरा देवसडी पाचेगाव मुरुमखेडा
मानवत हत्तलवाडी ईटाळी टाकळी सावंगी मगर वझर केकरजवळा पोहंडुळ रामेटाकळी पाळोदी खरबा नगर जवळा  किन्होळा बु. नगरजवळा बोंदरवाडी इरळद सोमठाणा सोनुळा देवलगाव (अवचार) जंगमवाडी                                    
सेलु डासाळा हिस्सी कुंडी म्हाळसापुर कुपटा कानड झोडेगाव लाडनांद्रा गिरगाव खवणे पिंपरी आंबेगाव डिग्रस बोरकिनी केमापुर पार्डी कौसडी धनेगाव सेलवाडी सावंगी पी.सी. माळेटाकळी गिरगाव बुद्रुक राजुरा राधे धामणगाव रायपूर वाई साळेगाव