बंद

कोरोना व्हायरस (NCOV19)

..

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-10-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-09-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-08-2021

कोव्हीड-19 साखळी तोडण्यासाठी  प्रतिबंधात्मक आदेश 14-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  08-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  07-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  06-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  05-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  04-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  03-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  02-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  01-08-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  31-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  30-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  29-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  28-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  27-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  26-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  25-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  24-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  23-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  22-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  21-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  20-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  19-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  18-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  17-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  16-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  15-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  14-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  13-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  12-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  11-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  10-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  09-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  08-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  07-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  06-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  05-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  04-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  03-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  02-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  01-07-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  30-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  29-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  28-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  27-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  26-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  25-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  24-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  23-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  22-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  21-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  20-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  19-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  18-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  17-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  16-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  15-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  13-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  12-06-2021

कोव्हीड-19 साखळी तोडण्यासाठी  प्रतिबंधात्मक आदेश 14-08-2021 11-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  11-06-202 1

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट 10-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  09-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  08-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  07-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट 06-06-202 1

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  05-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट   04-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेसनोट  03-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  02-06-2021

कोव्हीड-19 साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश 01-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-06-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-05-2021

कोव्हीड-19 साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश 28-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-05-2021

नेट कॅफे यांना ऑनलाईन परिक्षे करिता संचारबंदी कालावधीतुन सुट देणे बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-05-2021

संचारबंदी बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-05-2021

संचारबंदी बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-05-2021

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात 15% कर्मचारी उपस्थीती राहणे बाबत आदेश

दुकाने उघडणे बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-05-202 1

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-05-2021

खरीप हंगाम २०२१ साठी कृषि निविष्ठाचा जिल्ह्यात अडथळारहित पुरवठा करणेबाबत आदेश

कोव्हॅक्सीन व्हॅक्सीन बाबत जाहीर आवाहन

कोव्हिशिल्ड व्हॅक्सीन बाबत जाहीर आवाह

कोव्हिड-19 च्या अनुषंगाने उपाययोजना करणेबाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-05-2021

अन्न धान्य मोफत वाटणे बाबत प्रेस नो

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-05-202

1 कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-05-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-04-2021

जिल्हा रुग्णालय येथील वैद्यकीय सुविधा, कर्मचारी व्यवस्थापन, डॉक्टरांचे तपासणी फेरी, सुरक्षा,तक्रारी व मनुष्यबळ व्यवस्थापन बाबत आदेश

ऑक्सीजन मागणी व ऑक्सीजन वापराबाबत नियोजन करण्याबाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-04-2021

अत्यावश्यक दुकाने दि.३०/०४/२०२१ पर्यंत बंद ठेवणे बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-04-2021

जिल्हा सामान्य रुग्णालय,आयटीआय नविन इमारत, जिलहा परिषद नविन इमारत येथे ऑक्सीजन टॅंक सुरक्षिततेसाठी एजन्सी ला आदेश देणे  बाबत 

अत्यावश्यक वस्तुंचे दुकान बंद ठेवण्याच्या कालावधीत वाढ करणे बाबत आदेश

महसुल न्यायालय बंद करणे बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  19-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-04-2021

कोव्हीड रुग्णालय कक्ष स्थापन करणे बाबत आदेश 17-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-04-2021

संचारबंदीबाबत आदेश 15-04-2021

संचारबंदीबाबत आदेश 15-04-2021

संचारबंदीबाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-04-2021

संचारबंदी बाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-04-2021

दुकाने उघडण्यासाठीचे आदेश 04-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-04-2021

संचारबंदी बाबत आदेश 01-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-04-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-03-2021

दि. 24-03-2021 ते 01-03-2021 सकाळी 6 पर्यंत परभणी जिलह्यात संचारबंदीचा सुधारीत आदेश

दि. 24-03-2021 ते 01-03-2021 सकाळी 6 पर्यंत परभणी जिलह्यात संचारबंदीचा सुधारीत आदेश

दि. 24-03-2021 ते 01-03-2021 सकाळी 6 पर्यंत परभणी जिलह्यात संचारबंदीचा सुधारीत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-03-2021

दि. २४-०३-२०२१ संध्याकाळी 7 पासुन ते दि. ३१-०३-२०२१ पर्यंत संचारबंदी बाबत जाहीर आवाहन

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-03-2021

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची RTPCR व Antigen टेस्ट करुन घेणेबाबत आदेश

रेणुका मंगल कार्यालय येथे CCC सेंटर स्थापित करणे बाबत आदेश

सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापराबाबत आदेश

बाहेर जिल्ह्यात जाणा-या व बाहेर जिल्ह्यातुन ये जा करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांना जिल्हा प्रवेशास दि. ३१-०३-२०२१ पर्यंत बंदी बाबत आदेश

दि.31-03-2021 पर्यंत चहाचे स्टॉल, पानपट्टी, रेस्टॉरंट्स बंद करण्याबाबत सुधारित आदेश

दि.31-03-2021 पर्यंत चहाचे स्टॉल, पानपट्टी, रेस्टॉरंट्स बंद करण्याबाबत आदेश

३१-०३-२०२१ पर्यंत आंतर जिल्हा व जिल्हया अंतर्गत एसटी बस किंवा खासगी गाड्यांद्वारे सर्व वाहतुकीवर बंदी घालण्याबाबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-03-2021

परभणी जिल्ह्यातुन पुणे व मुंबई कडे जाणारी व येणारी तसेच औरंगाबाद व नांदेड ला जाणारी व येणारी सर्व खाजगी बस वाहतुक दि.23-03-2021 पर्यंत बंद करणे बाबत आदेश

आरटीपीसीआर टेस्ट करणे बाबत जाहीर आवाहन

जाहीर आवाहन

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-03-2021

जिल्ह्यातील नागरी भागातील संंचारबंंदी बाबत शुद्धीपत्रक

जिल्ह्यातील इयत्ता 5 वी ते 9 वी पर्यंंत व 11 वी यांंच्या शाळा दि. 31-03-2021 पर्यंंत बंंद ठेवणे बाबत

सार्वजनिक सुव्यवस्था आदेश

जिल्ह्यातील आठवडी बाजार दि.31-03-2021 पर्यंंत बंंद ठेवणे बाबत आदेश

जिल्ह्यातील सर्व मोर्चे, निदर्शने,रास्तारोको, उपोषण व आंंदोलने यांंच्यावर दि.31-03-2021 पर्यंंत निर्बंध घालणे बबत आदेश

जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे दि. 31-03-2021 पर्यंंत बंंद ठेवणे बाबत

विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील खाजगी व सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीस दि. 31-03-2021 पर्यंंत प्रतिबंधा बाबत आदेश

परभणी जिल्ह्यातील नागरी भागात संंचारबंंदी आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-03-2021

व्यापा-यांंनी आरटीपीसीआर व अ‍ॅंटीजन टेस्ट करुन घेणे बाबत आदेश 

जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे दि. 31-03-2021 पर्यंंत बंंद ठेवणे बाबत

जिल्ह्यातील सर्व मोर्चे, निदर्शने,रास्तारोको, उपोषण व आंंदोलने यांंच्यावर दि.15-03-2021 पर्यंंत निर्बंध घालणे बबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-03-2021

मौ. आर्वी प्रतिबंंधीत क्षेत्र घोषित करण्याबाबत आदेश 05-03-2021

तलाठी सज्जावरुन 7-12 वितरीत करण्याबाबत आदेश 05-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-03-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  01-03-2021

कोव्हीड वॅक्सीन बाबत प्रेस नोट 28-02-2021

जाहीर आवाहन 28-02-2021

RTPCR आणी Antigen टेस्ट करुन घेणे बाबत जाहीर आवाहन

जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे दि. 15-03-2021 पर्यंंत बंंद ठेवणे बाबत

विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील खाजगी व सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीस दि. 07-03-2021 पर्यंंत प्रतिबंधा बाबत आदेश

जिल्ह्यातील सर्व मोर्चे, निदर्शने,रास्तारोको, उपोषण व आंंदोलने यांंच्यावर दि.07-03-2021 पर्यंंत निर्बंध घालणे बबत आदेश

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-02-2021

जिल्ह्यातील वरिष्ठ महाविद्यालये बंंद करणे बाबत आदेश 27-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-02-2021

5000 पेक्षा जास्त लोकसंंख्या असलेल्या गावांंमधे  कोरोना संशयित रुग्णांंची RTPCR टेस्ट करणे बाबत आदेश 24-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-02-2021

जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे दि.28.02.2021 पर्यंंत बंद ठेवणे बाबत आदेश

विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील खाजगी व सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीस प्रतिबंधा बाबत आदेश 23-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  23-02-2021

जिल्ह्यातील सर्व मोर्चे, निदर्शने,रास्तारोको, उपोषण व आंंदोलने यांंच्यावर निर्बंध घालणे बबत आदेश  22-02-2021

कस्तुरबा गांंधी विद्यालय अधिग्रहण आदेश 22-02-2021

अक्षदा मंंगल कार्यालय अधिग्रहण आदेश 22-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  21-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  20-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  17-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  16-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  15-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  14-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  13-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  12-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  11-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-02-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-01-2021

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-12-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-11-2020

शाळा सुरु करण्याबाबत आदेश 17-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-11-2020

धार्मिक स्थळे खुली करणे बाबत आदेश् 15-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-11-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-10-2020

बाजारपेठ वेळेबाबत आदेश 05-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-10-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  03-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  02-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  01-09-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  31-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  30-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  29-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  28-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  27-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  26-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  25-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट  24-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-08-2020

बाजारपेठ नविन वेळापत्रक बाबत आदेश 20-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-08-2020

कोविड वॉर रूम बाबत आदेश 18-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-08-2020

खाजगी हॉटेल व लॉजिंग यांना CCC साठी परवानगी देणे बाबत आदेश 18-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्याचे अधिकार प्रदान करणे बाबत. 18-08-2020

जिल्ह्यात येणा-या व्यक्ती आणि वाहन यांना दि.३१.०८.२०२० पर्यंत वैद्यकीय कारणा शिवाय येण्यास बंदी बाबत आदेश

येलदरी धरण येथे फौजदारी प्रक्रीया दंंड संहीता १९७३ चे कलम कलम १४४ नुसार मनाई आदेश 17-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-08-2020

चहा स्टाॅल, पानपट्टी चालक व रेस्टॉरंट किचन सूरु करणे बाबत आदेश 17-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश भाउचा तांंडा ता. सोनपेठ 15-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश वरुडवेस, इटोली कर कॉलनी, बीएसएनएल ऑफिस समोरील भाग शिवाजीनगर, हुतात्मा स्मारक परीसर जिंतूर 16-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश उखळी बु. ता. सोनपेठ

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश मौजे आर्वी, बालाजी नगर, दत्तनगर गणपती चौक, प्रताप नगर, रंगनाथ नगर, अमिन कॉलनी परभणी, मौ.बोरी येथील दत्तनगर तालुका जिंतूर 15-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-08-2020

अलगीकरण/ विलिनीकरण कक्ष सूरू करणे बाबत जाहीर आवाहन 14-08-2020

अ‍ॅंटीजन टेस्ट करणे बाबत जाहीर आवाहन 14-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश ब्राह्मण गल्ली परभणी, भिलज तालुका जिंतूर, लेक्चर कॉलनी तालुका गंगाखेड, एकता कॉलनी, जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या पाठीमागील भाग परभणी 14-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश उघडा महादेव मंदिर वृंदावन कॉलनी समर्थ नगर स्टेशन रोड परिसर विनायक नगर यशोदीप हॉस्पिटल गव्हाणे रोड वर्मा नगर शंकर नगर परभणी, गवळी गल्ली हरी नगर, दत्त मंदिर जवळील परिसर आदर्श कॉलनी महाविर नगर पूर्णा,. अजीज मुल्ला माळीवाडा पाथरी शहर,मौजे कांसुर तालुका पाथरी, मौजे असेगाव, श्रीराम नगर बोरी, मौजे नांदगाव दुधना तालुका जिंतूर,. मौजे बोरवंड तालुका परभणी, एरंडेश्वर तालुका पूर्णा 13-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-08-2020

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश गवळी गल्ली, खाजी मज्जित, ज्ञानेश्वर नगर परभणी, मौ.लिमलातालुका पूर्णा, विद्यानगर, आनंदनगर,नवा मोंढा अंबिकानगर, मराठवाडा प्लॉट,कोंबडी गल्ली सारनाथ कॉलनी, शिवराम नगर, यशोधन नगर, आनंदनगर, पोलीस क्वार्टर  क्रमांक 38 सिद्धार्थनगर परभणी, मारवाडी गल्ली तालुका सेलू, अहिल्याबाई होळकर नगर, कदम हॉस्पिटल जुने बिराजदार हॉस्पिटल बस स्टँड रोड परभणी 12-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-08-2020

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश विश्वजीत कॉलनी 11-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-08-2020

बैल पोळा सण साजरा करणे बाबत आदेश 10-08-2020

संचारबंदी तून ठोक व किरकोळ औषध विक्रेते यांना बॅंकेत चालान भरण्यासाठी सूट बाबत. 10-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-08-2020

सोनपेठ शहर संचारबंदी आदेश दि.09.08.2020 ते दि.12.08.2020 पर्यंत

परभणी शहर महानगरपालिका व लगतचा 5किमी परीसरात दि.09.08.2020 ते दि.14.08.2020 पर्यंत संचारबंदी आदेश लागू केले बाबत.

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश मेन रोड टाकळी कुंभकर्ण ता. परभणी, मौजे कोद्री तालुका गंगाखेड, क्रांतीनगर, साळुबाई गल्ली, सोनार गल्ली तालुका पूर्णा 08-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश मेन रोड बोरी 08-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश महावीर नगर पुर्णा 08-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश अंंबिका नगर पुर्णा 08-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश धनगर गल्ली पुर्णा 08-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-08-2020

दि.08.08.2020 ते दि.16.08.2020 पर्यंत बोरी ग्रामपंचायत हद्द व लगतचा 3किमी परीसरात संचारबंदी आदेश 08-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश व्यंकटेश नगर गंगाखेड, खंडाळी तालुका गंगाखेड, सुयोग कॉलनी, गांधी पार्क, क्रांती चौक परभणी 08-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-08-2020

कापुस खरेदीबाबत प्रेस नोट 07-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश नगरेश्वर मंदिर परिसर सोनपेठ 07-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश मौजे तांबुळगाव तालुका पालम,मौजे टाकळगाव तालुका परभणी, लहुजी नगर परभणी, श्रीराम नगर परभणी, वांगी रोड परभणी,मौ.बलसा ता. परभणी मासोळी कॅम्प गंगाखेड, मौजे कारेगाव तालुका परभणी,धनगर गल्ली पूर्णा 07-08-2020

एमएचएमएच अ‍ॅप विषयी प्रेस नोट 07-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश खांदेश्वर गल्ली मानवत, वैष्णव गल्ली गंगाखेड, दादाराव प्लॉट परभणी, मदिना नगर परभणी, शिवाजीनगर परभणी, कृष्ण नगर गंगाखेड, दत्त मंदिर परिसर गंगाखेड, मौजे आकोली तालुका जिंतूर, मौजे भेंडेवाडी तालुका गंगाखेड, मौजे माकणी तालुका गंगाखेड, मौजे नांदापूर तालुका परभणी 07-08-2020

परभणी जिल्हा संंचारबंदी आदेश दि. 07-08-2020 to 09-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश आसमान गंज, गौस कॉलनी, व्यंकटेश नगर अष्टभुजा देवी चौक कातनेश्वर हॉस्पिटल समोर, मौ. कौडगाव येथील धरमनगरी, चारठाणाफाटा ता. जिंतूर, बैकार मोहल्ला, दिवाण काॅलनी, साईबाबा मंदिर परिसर, पाथर्डी, शाहू नगर सेलू, योगेश्वर काॅलनी भोई गल्ली गंगाखेड 05-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश बाजार चौक पाथरी,मेन रोड पाथरी, धनुबाई प्लॉट परभणी, पोलीस वसाहत इमारत क्रमांक 39, एक वन मार्केट, गणेश भवन नाना पेठ ,लिंबेवाडी भोईगल्ली गंगाखेड 04-08-2020

जाहीर सुचना 04-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश नामदेव नगर बोरी ता. जिंतूर, अरफात काॅलनी पालम व सौ. कौडगाव 02-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश अंबिका नगर पूर्णा, बोरी जिंतूर व भजन गल्ली, शांतिनिकेतन काॅलनी परभणी 01-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश रामनगर, जायकवाडी काॅलनी बिल्डींग नं.1 पालम व कोक्कर काॅलनी मानवत 01-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश परभणी माळी गल्ली, फ्रेंड्स सोसायटी, युसूफ काॅलनी, देशमुख हाॅस्पीटल, डॉ क्टरलेन परीसर, मानवत गूलजार वाडी, परभणी ग्रामीण शिंगणापूर 01-08-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-07-2020

जिल्ह्यात येणा-या व्यक्ती आणि वाहन यांना दि.१५.०८.२०२० पर्यंत वैद्यकीय कारणा शिवाय येण्यास बंदी बाबत आदेश जिल्ह्यात येणा-या व्यक्ती आणि वाहन यांना दि.१५.०८.२०२० पर्यंत वैद्यकीय कारणा शिवाय येण्यास बंदी बाबत आदेश

परभणी जिल्हा संंचारबंदी आदेश दि. 31-07-2020 ते 02-08-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश बुद्रुक गल्ली, मानोली, मानवत, काला बावरा, त्रिमुर्ती नगर, दत्त नगर, आझाद कॉर्नर, परभणी , डोंंगरपिंंपळा,भाग्य नगर, पोतदार शाळा परिसर 30-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश संपुष्टात आले बाबत आदेश कौडगाव 30-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश कार्लेवाडी ढवळकेवाडी , तरु मोहल्ला, गंंगाखेड , पोहंंडुळ, मानवत 30-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-07-2020

गंगाखेड वाढीव संचारबंदी आदेश 29-07-2020

बकरी ईद बाबत आदेश 29-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 28-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश विद्या नगर गणपती मंंदीर परिसर 28-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश लोकमान्य नगर,धार रोड, 132 के.व्ही. उपकेंद्र जिंंतुर, रोड परभणी, दिलकश नगर, गंगाखेड 28-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश निलेश शाळेजवळ ता. ता. जिंतूर, महावीर नगर ता.पूर्णा लोहा रोड पालम सरोजिनी नायडू रोड, राजीव गांधी नगर, एकनाथ नगर ता. परभणी २7-07-२०२०

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश राज मोहल्ला, मोमीनपुरा, जायकवाडी वसाहत ता. गंगाखेड 27-07-2020

गंंगाखेड शहर संचारबंदी आदेश 27-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश राजेंद्र नगर परभणी, शहरी कॉलनी जिंतूर संबंधी आदेश

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश गुलजार कॉलनी, संत तुकाराम नगर परभणी, जैतापूर मोहल्ला, जलशुद्धिकरण क्षेत्र पाथरी, रोशन मोहल्ला, शनिवारी बजर रोड, नवा मोंढा, पोस्ट ऑफिस रोड गंगाखेड

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश रमाई नगर, सिद्धार्थ नगर, पूर्णा, जंगम कॉलनी, बळीराजा कॉलनी गंगाखेड, पंचशील नगर, सखला प्लॉट परभणी संबंधी आदेश 25-०7-२०२०

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-07-2020

गंंगाखेड शहर संचारबंदी आदेश 25-07-2020

कराडगाव, कारेगाव, जांब ता. कंटेन्ट झोन करण्याबाबत आदेश 25-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-07-2020

गंगाखेड व्यावसायिकाच्या अँण्टीजेन चाचणीसंदर्भातील आदेश 24-07-2020

25-07-2020 ते 26-07-2020 पर्यंत संंचारबंंदी संबंधित आदेश

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश नवा मोंढा परभणी 23-07-2020

पालम शहर संचारबंदी आदेश 23-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-07-2020

 परभणी जिल्ह्यात येणा-या व्यक्ती व वाहनांंना देण्यात येणारे ई-परवाने स्थगित करणे बाबत आदेश  22-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-07-2020

महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेबाबत प्रेस नोट 22-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश मठ गल्ली,कडतन गल्ली, आंंबेडकर नगर, मानवत, गजानन महाराज मंंदीर, पालम 22-07-2020

तमखाने गल्ली गंगाखेड प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 21-07-2020

सीएससी आणि महा ई सेवा केंद्राच्या परवानगीसंदर्भातील आदेश 21-07-2020

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश हसमुख कॉलनी सेलु 20-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र संंपुष्टात आले बाबत आदेश वृंंदावन कॉलनी 20-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश नांंदखेडा रोड परभणी 20-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश शास्त्री नगर,पुर्णा 20-07-2020

संचारबंदी स्थगिती आदेश 19-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-07-2020

प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र रमाबाई नगर, वकील काॅलनी 17-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-07-2020

प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र आदेश गणेश नगर ता. परभणी, खडकपुरा गल्ली ता. गंगाखेड, नूरणी कॉलनी ता. जिंतूर, हदगाव पावडे ता. सेलू, बस स्टँड रोड ता. परभणी, बसस्टँड रोड ता गंगाखेड 16-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-07-2020

संचारबंदी आदेश शुद्धीपत्रक 15-07-2020

प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र आदेश सर्वोदय नगर सेलु 15-07-2020

प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश खळी व शिवशाही नगर गंंगाखेड 15-07-2020

खरीप पिक विमा 2020 प्रेस नोट

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-07-2020

संचारबंदी आदेश 15-07-2020 ते 19-07-2020

प्रतिबंधात्मक क्षेत्र मूमताज नगर परभणी व पेठगल्ली बोरी त.जिंतूर 14-07-2020

मेनरोड मानवत, कानसूर पाथरी, कूर्बान आली शहा नगर परभणी भिसेगाव सोनपेठ प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 14-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-07-2020

प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश भोईगल्ली, कमलचित्र मंंदीर परिसर, गुलजार कॉलनी, ईसाद ग्रामीण,कौडगाव ता.गंंगाखेड 13-07-2020

प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश जुना मोंंढा, भंंडारी कॉलनी, कृष्ण नगर,संत जनाबाई मंंदीर रोड, रायगड कॉलनी व शारदा नगर गंंगाखेड 13-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-07-2020

संंचारबंंदी शिथिल केलेबाबत आदेश 07-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश वरुड वेस ता. जिंंतुर,पोस्ट कॉलनी जुना पेडगाव रोड,परभणी,नुर नगर ता. पाथरी 09-07-2020

दुकाने व आस्थापना मधे मास्कचा वापर करणेबाबत आदेश 08-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश परसावत नगर परभणी 09-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश हटकर गल्ली व नागरेश्वर गल्ली गंंगाखेड 08-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश करडगाव ता.सेलु व कारेगाव ता. पुर्णा 08-07-2020

परभणी शहर संचारबंदी आदेश दि. 10-07-2020 ते 12-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश रविराज पार्क, पोलीस वसाहत बिल्डिंंग नं.14, परभणी व जांंब ता.परभणी 09-07-2020

परभणी शहर संंचारबंदी आदेश दि. 12-07-2020 ते 15-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पाठक गल्ली ,मेन रोड भगवती चौक,देवळे जिनिंंग आणि नवा मोंंढा गंंगाखेड 12-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश रेल्वे कॉलनी पुर्णा धानोरा काळे ता. पुर्णा, आंंबेडकर नगर, वालुर ता.सेलु 11-07-2020

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश पारीख कॉलनी ता.सेलु,आंंबेडकर नगर,योगेश्वर कॉलनी ,ओम नगर गंंगाखेड 11-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पारिजात कॉलनी, ता.सेलु, आनंंद नगर परभणी, मारोती नगर,सेलु 10-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश खंडोबा मंदिर, पोस्ट ऑफिस दैठणा ता. परभणी, फोफसे गल्ली,सेलु, जानकीपुरा ता. गंंगाखेड 12-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-07-2020

विवाह सोहळ्यासंदर्भात आदेश 06-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पुजा मंगल कार्यालय,गंगाखेड सेलमोहा व मानवत पोलीस क्वार्टर 06-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-07-2020

जिंंतुर आणि सोनपेठ शहरातील संचारबंदी आदेश 05-07-2020

दि. 06-07-2020 ते 08-07-2020 पर्यंत संचारबंदी आदेश

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश एसबीआय शाखा सेलु 05-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश विष्णु नगर परभणी 05-07-2020

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश वाई ता. सेलु

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश गणेश नगर, महात्मा फुले कॉलनी,,वैभव नगर,जवाहर कॉलनी, एकता नगर पाथरी ,महागाव पुर्णा,करडगाव ता.परभणी

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश अजिजिया नगर, पंचशील नगर, विकास नगर, नाथ नगर परभणी 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश इरळद ता. मानवत 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पंंचवटी नगर मानवत 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश एकमिनार मस्जिद दर्गा रोड 02-07-2020

कोरोना अहावालाविषयी प्रेस नोट 02-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश झरी ता. परभणी 02-07-2020

बँक वेळ बदलासंदर्भात आदेश ०२-०7-२०२०

परभणी जिल्ह्यातील शहरी भागातील कर्फ्यूबाबत आदेश 02-०7-2020

सलूनच्या दुकानासंबंधी आदेश 02-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-07-2020

परभणी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालय आवारात कलम १44 लागू करण्यासंदर्भात आदेश 01-०7-२०२०

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश ममता कॉलनी, परभणी व आनंंद नगर तांंडा ता. पाथरी

जिल्ह्यातील बॅंकांंकडुन पिक कर्ज बाबत माहिती गोळा करणे बाबत प्रेस नोट

दिव्यांग व्यक्तींंच्या रजिस्ट्रेशन साठी प्रेस नोट

प्रतिबंधित क्षेत्र संंपुष्टात आले बाबतआदेश जिंंतुर शहर व सोनपेठ शहर

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र संंपुष्टात आले बाबत आदेश

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश धनलक्ष्मी नगर व बी.रघुनाथ सभागृह

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश झरी ता.परभणी

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-06-2020

एनआयसी चे कोव्हीड 19 मधील काम 29-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट rt 28-06-2020

राणी लक्ष्मीबाई रोड, गव्हाणे चौक व गंगापुत्र कॉलनी संचारबंदी आदेश 28-06-2020

सोनपेठ शहर संचारबंदी आदेश 28-06-2020

जिंंतुर शहर संचारबंंदी आदेश 28-06-2020

सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करण्याबाबत आदेश 28-06-2020

कंटेन्मेंट झोन वगळता शहरातील इतर भागातील संचारबंदी शिथिल केल्याचे आदेश 37-06-2020

प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश रामकृण नगर परभणी 27-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-06-2020

कापुस खरेदी  प्रेस नोट 27-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पाथरा ता.परभणी 25-06-2020

कापुस खरेदीबाबत प्रेस नोट 24-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश काद्राबाद प्लॉट, परभणी 24-06-2020

परभणी शहर परिसरातील संचारबंदी आदेश 24-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश हयात नगर,परभणी 24-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 24-06-2020

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश संंपुष्टात आले बाबत आदेश रामपुरी ता. पाथरी व खपाटपिंंप्री ता. सोनपेठ23-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-06-2020

हसमुख कॉलनी सेलु प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 23-06-2020

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घोषीत केलेले प्रतिबंधित क्षेत्राचे आदेश संंपुष्टात आले बाबत  वैभव नगर, जुना पेडगाव रोड व पोलीस वसाहत बिल्डींग नंं 19

कोव्हीड 19 रुग्ण बरे होण्याचा दर 22-6-2020

कापुस खरेदी प्रेस नोट 22-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-06-2020

बाजारपेठ बाबत आदेश 21-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश अपना कॉर्नर परभणी 20-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश सुंंदराई नगर परभणी 19-06-2020

कोव्हीड 19 अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-06-2020

बाजारपेठ बाबत आदेश 19-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-06-2020

परभणीमधील जांंब येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 16-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-06-2020

दिव्यांग नोंदणी मुदतवाढीसंदर्भात सूचना 15-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-06-2020

परभणीमधील वृंदावन कॉलनी येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 13-06-2020

परभणीमधील पेडगाव येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 13-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-06-2020

सेलूमधील देवगाव फाटा येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 11-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-06-2020

परभणीमधील सरफराज नगर येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 11-06-2020

बँक कामकाजा बाबत आदेश 11-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-06-2020

आरोग्य सेतू अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याबाबत सूचना 10-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-06-2020

मानवतमधील कोक्कर नगर येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 09-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-06-2020

जिवनावश्यक आस्थापना व संचारबंंदी बाबत आदेश 06-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-06-2020

सोनपेठमधील खापटपिंंपरी येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 04-06-2020

पाथरीमधील रामपुरी येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 04-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-06-2020

बांधकाम परवानगी बाबत आदेश 31-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-05-2020

दिव्यांंग व्यक्तीच्या नोंदणीसाठी सुचना

फौजदारी प्रक्रीया संंहिता १९७३ चे कलम १४४ ची मुदत वाढविणेबाबत आदेश 31-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-05-2020

जिंतूरमधील नुरानी मशिदीच्या प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 29-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-05-2020

फौजदारी प्रक्रीया संंहिता १९७३ चे कलम १४४ ची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंंत वाढविणेबाबत आदेश २८-०५-२०२०

 

मैराळ सांंगवी व पिंंपरी ग्रामपंंचायत तालुका गंंगाखेड प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

शिवशाही नगर,सिद्धार्थ नगर,यज्ञभुमी गंंगाखेड शहर प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

चिकलठाणा देवगावफाटा ग्रामपंंचायत तालुका सेलु प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

कारेगाव ग्रामपंचायत परभणी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

कमलापुर ग्रामपंंचायत पुर्णा प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

परभणी शहरातील ईटलापुर मोहल्ला,त्रिमुर्ति नगर,शास्त्री नगर, कारेगाव रोड,नागसेन नगर, नानलपेठ क्षेत्र प्रतिबंंधित आदेश 26-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-05-2020

प्रेस नोट 25-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

शुद्धीपत्रक तारीख 25-05-2020

आदेश 25-05-2020 कर्फ्यू संदर्भात

आदेश 24-05-2020 माळसोन्ना येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

आदेश 24-05-2020 माखणी येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

आदेश 24-05-2020 ब्रह्मकवडी येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

आदेश 23-05-2020 सांगवी भांबळे येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

प्रेस नोट 23-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 21-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

आदेश 20-05-2020 -उप विभागीय अधिकारी यांंच्या संबंधी

प्रेस नोट 20-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 19-05-2020- नोडल अधिकारी यांचे गावनिहाय आदेश संबंंधी

प्रेस नोट 21-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

आदेश 18-05-2020 प्रतिबंधत्मक क्षेत्र घोषित करण्याबाबत

आदेश 17-05-2020 -उपप्रादेशिक परिवहन अधिका-यांचे कार्यालय संबंंधी

प्रेस नोट 17-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 17-05-2020- दारू खरेदी नोंदणी फॉर्म संबंधी

आदेश 16-05-2020- फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ कलम १४४ लागू करणे

प्रेस नोट 16-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 15-05-2020- मद्य खरेदी नोंदणीसाठी अनधिकृत लिंकबाबत

प्रेस नोट 14-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 13-05-2020- दारू खरेदी नोंदणी फॉर्म संबंधी

प्रेस नोट 13-05-2020-कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 12-05-2020- पीक कर्ज अर्जा संबंधी

आदेश 12-05-2020- आपले सरकार सेवा केंद्र,सीएससी केंद्र सुरू करण्याबाबत

प्रेस नोट 12-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 11-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 10-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

सूधारीत आदेश 09-05-2020- मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बाबत

प्रेस नोट 09-05-2020

प्रेस नोट 08-05-2020

प्रेस नोट  07-05-2020

प्रेस नोट 07-05-2020

आदेश 07-05-2020

प्रेस नोट 06-05-2020

प्रेस नोट 05-05-2020

प्रेस नोट 05-05-2020

प्रेस नोट 04-05-2020_3

प्रेस नोट 04-05-2020_2

प्रेस नोट 04-05-2020

प्रेस नोट 03-05-2020

आदेश 03-05-2020

आदेश 03-05-2020

प्रेस नोट 03-05-2020

प्रेस नोट 02-05-2020

आदेश 01-05-2020

प्रेस नोट 30-04-2020

प्रेस नोट 29-04-2020

आदेश 28-04-2020

प्रेस नोट 28-04-2020

मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बाबत आदेश 27-04-2020

प्रेस नोट 27-04-2020

प्रेस नोट 26-04-2020

आदेश 25-04-2020

प्रेस नोट 25-04-2020

आदेश 24-04-2020

प्रेस नोट पीबीएन शॉप 24-04-2020

प्रेस नोट 2 24-04-2020

प्रेस नोट 24-04-2020

कर्मचार्‍यांशी संबंधित आदेश

प्रेस नोट 23-04-2020

संंचारबंंदी आदेश 22-04-2020

प्रेस नोट 22-04-2020

कोरोना प्रतिबंंधात्मक आदेश 22-04-2020

प्रेस नोट 21-04-2020

मत्सव्यवसाय संबंधित आदेश

आरोग्य सेवा संबंधित आदेश

प्रेस नोट 20-04-2020

बॅंक कार्यालय आदेश

रस्ते बांंधकाम आदेश

खरेदी केंंद्र व बाजार समिती आदेश

प्रेस नोट 19-04-2020

आदेश 18-04-2020

प्रेस नोट  18-04-2020

प्रेस नोट  17-04-2020

आदेश 16-04-2020

प्रेस नोट 16-04-2020

प्रेस नोट  15-04-2020

प्रेस नोट 14-04-2020

प्रेस नोट 13-04-2020

प्रेस नोट 12-04-2020

प्रेस नोट 11-04-2020

प्रेस नोट 10-04-2020

प्रेस नोट 09-04-2020

प्रेस नोट 08-04-2020

प्रेस नोट 07-04-2020

प्रेस नोट पीबीएन अ‍ॅप 06-04-2020

प्रेस नोट 06-04-2020

प्रेस नोट 05-04-2020

प्रेस नोट 04-04-2020

प्रेस नोट 03-04-2020

प्रेस नोट 02-04-2020

प्रेस नोट 01-04-2020

प्रेस नोट 31-03-2020

प्रेस नोट 31-03-2020

प्रेस नोट 31-03-2020

प्रेस नोट 30-03-2020

प्रेस नोट 30-03-2020

प्रेस नोट 27-03-2020

बॅंक अनुदान वाटप बाबत आदेश

दुय्यम निबंंधक कार्यालयातील दस्त नोंंदणी बंंद ठेवणे बाबत आदेश

जिल्हा आरोग्य चिकित्सक अंंतर्गत नोडल ऑफिसर नियुक्तीचे आदेश

परभणी जिल्हास्तरीय नियंंत्रण पथक आदेश

एनजीओ आदेश

कोरोना नियंंत्रण कक्ष आदेश

सरकारी इमारती अधिगृहित करण्यासाठीचा आदेश

नोडल ऑफिसर आदेश

बेघर लोक व स्थलांंतरीत कामगार बाबत आदेश

जाहिर आवाहन-३ (26-03-2020)

जिल्ह्याच्या सर्व सीमा बंद करणेबाबत

जिल्ह्यात सर्व चारचाकी व दुचाकी (खाजगी) चारचाकी आणि दुचाकी व मालवाहतूक करण्यास मनाई . (23-०3-२०२०)

जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ कलम १४४ लागू करणे (२२-०३-२०२०)

जाहिर आवाहन-२ (21-03-2020)

जाहिर आवाहन-1 (21-03-2020)

सर्व परिसंवाद,परिषद व कार्यशाळा रद्द

सर्व सण, यात्रा, इज्तेमा, सभा रद्द

 

 

 

 

 

 

  • केंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय – https://www.mohfw.gov.in/ 
  • सार्वजनिक आरोग्य विभाग, म. रा. – https://arogya.maharashtra.gov.in/
  • राष्ट्रीय हेल्पलाईन – 011-23978046
  • महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण कक्ष – हेल्पलाईन – 020-26127394
  • टोल फ्री क्रमांक – 104
  • जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष –  02452-226400
  • नियंत्रण कक्ष – हेल्पलाईन – 1077

१. पत्रकारांंसाठी सुरक्षा सुत्र