बंद

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

कार्यालयाचे नांव : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

पत्ता  : कन्या प्रशाळेसमोर, स्टेशन रोड, परभणी.

विभाग प्रमुख : प्रकल्प संचालक

विभाग : औरंगाबाद

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त : ग्राम विकास

कार्यक्षेत्र : परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग

विशिष्ठ कार्य :

  • ग्रामीण भागात घरकुल बांधणे