बंद

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)

अ.क्र जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०१७-१८
1 जिल्हा वार्षिक नियोजन (सर्वसाधारण) २०१७-१८
अ.क्र जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०१८-१९
1 इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण
2 इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण
3 दुभत्या जनावरांंना खाद्य उपलब्धतेसाठी कार्यक्रमांंतर्गत
4 जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, परभणी
5 जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, परभणी
6 जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, परभणी
7 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांचे अधिनस्त (प्रकल्प संचालक, आत्मा)
8 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांचे अधिनस्त (प्रकल्प संचालक, आत्मा)
9 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, परभणी यांचे अधिनस्त (प्रकल्प संचालक, आत्मा)
10 बचत गट पालम आणि पुर्णा
11 बचत गट जिंतुर
12 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
13 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
14 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
15 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
16 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
17 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग / विद्युत विभाग, परभणी
18 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, परभणी
19 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
20 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
21 शासकीय कार्यालयीन इमारती अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांंधकाम विभाग, परभणी
22 सीसीटीव्ही कोर्ट
23 सीसीटीव्ही जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय
24 सीसीटीव्ही जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालय
25 सीसीटीव्ही जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालय
26 महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते विकास संस्था,परभणी
27 अतिक्रमण प्रतिबंधात्मक संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, कार्यकारी अभियंता, सा. बांं. विभाग, परभणी
28 अतिक्रमण प्रतिबंधात्मक संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, कार्यकारी अभियंता, सा. बांं. विभाग, परभणी
29 नाविन्यपुर्ण योजना, कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता, सा. बांं. व विद्युत, विभाग, परभणी
30 नाविन्यपुर्ण योजना, जिल्हा क्रिडा अधिकारी, परभणी
31 जिल्हा शल्य चिकित्सक, परभणी
32 जिल्हा शल्य चिकित्सक, परभणी
33 जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, परभणी
34 एकिकृत दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यक्रमांतर्गत, परभणी
35 नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा अंतर्गत, परभणी
36 नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा अंतर्गत, परभणी
37 उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन, परभणी
38 जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी
39 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी
40 जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी
41 कार्यकारी अभियंता, सा.बां, परभणी
42 कार्यकारी अभियंता, सा.बां, परभणी
43 कार्यान्वयीन यंत्रणा, जिल्हा नियोजन अधिकारी, परभणी
44 कार्यान्वयीन यंत्रणा,कार्यकारी अभियंता, सा.बां,परभणी
45 कार्यान्वयीन यंत्रणा, प्रकल्प संचालक, ग्रामिण विकास यंत्रणा, परभणी
46 शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक),जि.प. परभणी
47 शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. परभणी
48 जिल्ह्यातील इतर रस्ते विकास व बळकटीकरण कार्यक्रमांंतर्गत, कार्यकारी अभियंंता, सा.बांं., जि.प. परभणी
49 मुल्यमापन,नियंत्रण व डाटा एंट्री अंतर्गत
50 मुल्यमापन,नियंत्रण व डाटा एंट्री अंतर्गत
51 मुल्यमापन,नियंत्रण व डाटा एंट्री अंतर्गत
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70