बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, महसूल सहाय्यक आणि शिपाई यांची अपंग ज्येष्ठता यादी 21/04/2023 पहा (1 MB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 21/02/2023 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक, वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.०१.०१.२०२३ ची प्रारुप ज्येष्ठता सुची 21/02/2023 पहा (1 MB)
तहसीलदार संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 18/01/2023 पहा (5 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन योजना 21/12/2022 पहा (1 MB)
पूर व्यवस्थापन कृती आराखड, जिल्हा आपत्ती व्यवस्ठापन 21/12/2022 पहा (3 MB)
नवीन भूसंपादन कायदा, 2013 च्या कलम 11 अंतर्गत सुधारित अधिसूचना, रायखेडा ता. जिंतुर उपविभागीय अधिकारी सेलु 13/12/2022 पहा (880 KB)
नवीन भूसंपादन कायदा, 2013 च्या कलम 11 अंतर्गत सुधारित अधिसूचना, पिंपळगाव काजळे ता. जिंतुर उपविभागीय अधिकारी सेलु 13/12/2022 पहा (842 KB)
परभणी जिल्‍हा सामाईक अनुकंपा एकत्रित प्रतिक्षा यादी जानेवारी सन 2022 22/11/2022 पहा (2 MB)
परभणी जिल्‍हा सामाईक अनुकंपा एकत्रित प्रतिक्षा यादी जूलै सन 2022 22/11/2022 पहा (3 MB)