बंद

लाेेेकसभा निवडणुक २०१९

पथक प्रमुख यांना नेमुण दिलेल्या मतदान केंद्रांचा तपशील १०० घनसावंगी

पथक प्रमुख यांना नेमुण दिलेल्या मतदान केंद्रांचा तपशील ९९ परतुर

पथक प्रमुख यांना नेमुण दिलेल्या मतदान केंद्रांचा तपशील ९८ पाथरी

पथक प्रमुख यांना नेमुण दिलेल्या मतदान केंद्रांचा तपशील ९७ गंगाखेड

पथक प्रमुख यांना नेमुण दिलेल्या मतदान केंद्रांचा तपशील ९६ परभणी

पथक प्रमुख यांना नेमुण दिलेल्या मतदान केंद्रांचा तपशील ९५ जिंतुर

17 परभणी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९(उमेदवारांंचे शपथपत्र)

ईव्हीएम/व्हिव्हिपॅट मशीन साठवणुकीसाठी लोखंंडी रॅकचा पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

प्रथम प्रशिक्षण यादी ९५ जिंतुर

प्रथम प्रशिक्षण यादी ९६ परभणी

प्रथम प्रशिक्षण यादी ९७  गंंगाखेड

प्रथम प्रशिक्षण यादी ९८ पाथरी

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ प्रतिबंंधात्मक आदेश

सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०१९ सुचना

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – विविध प्रकारची वाहने भाडेतत्वावर पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सिस्टीम पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – चहापान,अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था पुरविणे बाबत ई-निविदा(दुसरी वेळ)

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – झेरॉक्स मशीन/झेरॉक्स प्रती पुरवठा करणे, विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे, हमाल/मजुर पुरविण्याबाबत ई-निविदा (दुसरी वेळ)

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – वेबकास्टींंग ई-निविदा सुचना

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – मतदानाच्या दिवशी मतदान केंंद्राच्या ठिकाणी/मतमोजणी दिवशी मतमोजणी केंंद्राचे ठिकाणी वेबकास्टींग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – तांंत्रिक लिफाफा उघडणे

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – डी.टी.पी. करणे व छपाई करणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – झेरॉक्स मशीन व झेरॉक्स प्रती पुरवाठा करणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – व्हीडिओग्राफी करणेकरीता व्हिडिओ कॅमेरे कॅमेरामनसह भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – चहापान,अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था पुरविणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९  ई-निविदा सुचना

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – हमाल/मजुर पुरविणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – फर्निचर/मंडप भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – सीसीटीव्ही, वेब कास्टींग व संंगणक भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – लेखन सामुग्री व तत्सम साहित्य पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा