बंद

निवडणुक

कार्यालयाचे नांव : जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी

पत्ता  : जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्टेशन रोड, परभणी

विभाग प्रमुख : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणुक अधिकारी,परभणी

विभागाचे नाव : निवडणुक शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त : मुख्य निवडणुक अधिकारी,सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई -३२

कार्यक्षेत्र : लोकसभा,विधानसभा व विधानपरिषदे्च्या निवडणुक विषयक कामे

विशिष्ठ कार्य :

  • निवडणुक विषयक कामे
  • सर्व पात्र मतदारांची नोंदणी करणे,
  • लोकशाही पध्दतीने व नि:पक्षपणे निवडणुका पार पाडणे
  • मतमोजणी करणे व निकाल घोषीत करणे
  • निवडणुक विषयक विवीध अहवाल मा. भारत निवडणुक आयोग तसेच मा. मुखक्य निवडणुक अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालयात सादर करणे
  • निवडणुक शाखेतील अधिकारी –कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करणे
  • आस्थापना विषयक कामे पार पाडणे
  • निवडणुक शाखेतील लेखा विषयक बाबी,मा. महालेखाकार नागपूर यांचेकडील निवडणुक विषयक बाबीची पुर्तता करमे .