बंद

पुनर्वसन

कार्यालयाचे नांव : पुनर्वसन विभाग, परभणी

पत्ता : अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, परभणी

कर्यालय प्रमुख : उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), परभणी

शासकीय विभागाचे नांव : पुनर्वसन विभाग, परभणी

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त : महसुल व वन विभाग,मंत्रालय मुंबई – ३२

कार्यक्षेत्र : परभणी जिल्हा

विशिष्ठ कार्य :

  • प्रकल्प पुनर्वसनाची कामे करणे.
  • धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र निर्गमित करणे
  • नांव नोंदणी करुन जेष्ठता यादी अद्यावत ठेवणे
  • धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे.
  • जमिन विक्री,गहाण,बक्षी-फेरफार इत्यादीसाठी हस्तांतरणाची परवानगी देणे.
  • अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन अदा करणे
  • अ.क्र. १ ते ६ च्या अनुषंगाने इतर कामे करणे