बंद

भुमि अभिलेख कार्यालय

कार्यालयाचे नांव : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, परभणी

पत्ता  : प्रशासकीय इमारत, तळमजला, परभणी

विभाग प्रमुख : अधीक्षक भूमि अभिलेख, परभणी

विभाग : उपसंचालक भूमि अभिलेख,औरंगाबाद

मंंत्रालय : महसूल व वनविभाग

कार्यक्षेत्र : परभणी जिल्हा

विशिष्ठ कार्य :

  • शेतमोजणी
  • घर/मिळकतींची मोजणी
  • भूसंपादन व इतर मोजणीची कामे.