बंद

माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंंबर २०१९ मधे झालेल्या अवेळी पावसामुळे बाधित शेतकरी यांंच्या मदत वाटप याद्या

Gangakhed Fourth Stage

भेंडेवाडी डोंगर_जावला हरंगुल खंडाली लिंबेवाडी                         निला नाईक तांडा वागदरा तांडा वागदरा गंगाखेड  
                   
                   
                   
                   
                   

Pathri Fourth Stage

लिंबा लिंबा तांडा लोणी बीके              
                   
                   
                   
                   

Parbhani Fourth Stage

असोला बाभुळगाव जांंब कारेगाव मांंडाखेळी नांदगाव खा. तारोडा वडगाव तराफे भारसवाडा    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

  Jintur Fourth Stage

असोला धमधाम हंडी साईनगर_तांंडा सावली सायेखेडा सायखेडा_बामणी शेवाडी शिवाचीवाडी टाकलखोपा
ठातापूर उमराड वडाळी वाडी वाघी_धा वरुड वसा वजर येनोली  
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Palam Fourth Stage

बनवास फट्टुनाईक तांडा पारवा पिंपळगाव एम.यू.            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 Manwat Fourth Stage

मानवत मानवत मानवत SBI रामपुरी बीके            
                   
                   
                   
                   
                   

Purna Fourth Stage

आवई ऐरण्डेश्वर कानखेड खुजडा नरापूर वि देगाव साईखेडा शेळगाव      
                   
                   
                   
                   
                   

Selu Fourth Stage

वालुर वाई वाकी झोडगाव            
                   
                   
                   
                   
                   

Sonpeth Fourth Stage

साईखेडा शेळगाव