इतर

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
विकास केंद्र बोरी व वालुर चे नकाशे 10/08/2018 डाउनलोड(8 MB)
गट क व गट ड संवर्गातील दिनांंक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ पर्यंत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांंची दिनांंक ०१.०१.२०१८ रोजीची प्रारुप जेष्ठता सुची 05/06/2018 डाउनलोड(3 MB)
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भात 08/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
महाराजस्व अभियान 25/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 26/03/2018 डाउनलोड(251 KB)