बंद

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
वाढीव आवाज वेळ मर्यादेबाबत आदेश 24/12/2019 पहा (467 KB)
जनहित याचिका १७३/२०१० मंडप / पॅडॉल तपासणीबाबत 04/09/2019 पहा (874 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ प्रतिबंंधात्मक आदेश 13/03/2019 पहा (8 MB)
टंचाई २०१८-१९ अंंतर्गत मौ.बेलवाडी तांडा ता.गंगाखेड येथील नळ योजना विशेष दुरुस्‍ती कामास प्रशासकीय मान्‍यता आदेश 12/03/2019 पहा (336 KB)
सन २०१८-१९ अंंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणारणासाठी नविन विंंधन विहीर घेणे मान्यता आदेश ता.सोनपेठ 12/03/2019 पहा (379 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत बानेगाव ता. पुर्णा येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (171 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत बानेगाव ता.परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (171 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत पान्हेरा,पिंंपरी आणि टाकळी बो. ता.परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (514 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत मुळपेठतांंडा व टोकवाडी ता.गंंगाखेड येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (345 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत शहापुर ता.परभणी येथे पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी 06/03/2019 पहा (206 KB)