बंद

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०१८-१९ अंतर्गत पान्हेरा,पिंंपरी आणि टाकळी बो. ता.परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (514 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत मुळपेठतांंडा व टोकवाडी ता.गंंगाखेड येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (345 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत शहापुर ता.परभणी येथे पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी 06/03/2019 पहा (206 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत उखळी व माळीवाडा ता.गंंगाखेड येथे पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी 06/03/2019 पहा (441 KB)
सन २०१८-१९ अंतर्गत इसाद,मैराळसावंंगी व माखणी ता. गंंगाखेड येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी 06/03/2019 पहा (664 KB)
सन २०१८-१९ मधे पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ घेण्यास मंजुरी ता.पुर्णा 26/02/2019 पहा (406 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.गंगाखेड 25/02/2019 पहा (328 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता गोविंंदपुर ता. परभणी 22/02/2019 पहा (165 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता धारखेड ता. गंंगाखेड 22/02/2019 पहा (164 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता. परभणी 22/02/2019 पहा (332 KB)