जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
सन २०१८-१९ मधे पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ घेण्यास मंजुरी ता.पुर्णा 26/02/2019 डाउनलोड(406 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.गंगाखेड 25/02/2019 डाउनलोड(328 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता गोविंंदपुर ता. परभणी 22/02/2019 डाउनलोड(165 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता धारखेड ता. गंंगाखेड 22/02/2019 डाउनलोड(164 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता. परभणी 22/02/2019 डाउनलोड(332 KB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.सोनपेठ 06/02/2019 डाउनलोड(3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंंजुरी ता.पालम 06/02/2019 डाउनलोड(3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.पाथरी 06/02/2019 डाउनलोड(3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.सेलु 06/02/2019 डाउनलोड(3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.जिंंतुर 06/02/2019 डाउनलोड(3 MB)