बंद

ज्येष्ठता यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता यादी
शीर्षक दिनांक View / Download
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 21/02/2023 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक, वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.०१.०१.२०२३ ची प्रारुप ज्येष्ठता सुची 21/02/2023 पहा (1 MB)
तहसीलदार संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 18/01/2023 पहा (5 MB)
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठतेनुसार कर्मचारी यांची एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील ज्येष्ठतेनुसार नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती च्या कारणास्तव विभागाचे अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची 28/09/2022 पहा (8 MB)
उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.01.01.2004 ते दि.31.12.2006 या कालावधीची दि.01.01.2007 ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रित तात्पुरती जेष्ठतासुची 13/09/2022 पहा (900 KB)
परभणी जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी यांची अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०२१ 29/07/2022 पहा (3 MB)
परभणी जिल्ह्यात्तील अव्वल कारकुन यांची अंतिम जेष्‍ठता यादी दि.01.01.2021 29/07/2022 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी यांची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची जेष्ठता यादी 19/07/2022 पहा (2 MB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची जेष्ठता सुची 19/07/2022 पहा (4 MB)