बंद

भुसंपादन विषयक आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

भुसंपादन विषयक आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
नवीन भूसंपादन कायदा, 2013 च्या कलम 11 अंतर्गत सुधारित अधिसूचना, रायखेडा ता. जिंतुर उपविभागीय अधिकारी सेलु 13/12/2022 पहा (880 KB)
मौ.मोहाडी ता. जिंतुर येथील पाझर तलाव क्र. 02 बाबत अधिसुचना 22/12/2021 पहा (192 KB)
मौ. सिंगठाणा ता. सेलु जि.परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र.३ करीता संपादीत करण्याबाबत नवीन भुसंपादन कायद्यानुसार कलम 19 ची अधिसुचना 02/06/2021 पहा (417 KB)
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मौ. मोळा ता. जिंंतुर 01/07/2020 पहा (834 KB)
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कुंंभारी ता. जिंंतुर 26/06/2020 पहा (315 KB)
भुसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ प्रकरणांंची सविस्तर माहिती 23/10/2018 पहा (2 MB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम २५ खाली अधिसुचना 24/05/2018 पहा (764 KB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम २५ खाली अधिसुचना 05/05/2018 पहा (2 MB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम १९ (१) खाली अधिसुचना 07/05/2018 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण बाबत 06/02/2018 पहा (667 KB)