बंद

मौ. सिंगठाणा ता. सेलु जि.परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र.३ करीता संपादीत करण्याबाबत नवीन भुसंपादन कायद्यानुसार कलम 19 ची अधिसुचना

मौ. सिंगठाणा ता. सेलु जि.परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र.३ करीता संपादीत करण्याबाबत नवीन भुसंपादन कायद्यानुसार कलम 19 ची अधिसुचना
शीर्षक दिनांक View / Download
मौ. सिंगठाणा ता. सेलु जि.परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र.३ करीता संपादीत करण्याबाबत नवीन भुसंपादन कायद्यानुसार कलम 19 ची अधिसुचना 02/06/2021 पहा (417 KB)