बंद

सन २०१८-१९ अंतर्गत पान्हेरा,पिंंपरी आणि टाकळी बो. ता.परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता

सन २०१८-१९ अंतर्गत पान्हेरा,पिंंपरी आणि टाकळी बो. ता.परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०१८-१९ अंतर्गत पान्हेरा,पिंंपरी आणि टाकळी बो. ता.परभणी येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 06/03/2019 पहा (514 KB)