बंद

सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी मौ.मार्तंडवाडी त.पालम येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता

सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी मौ.मार्तंडवाडी त.पालम येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी मौ.मार्तंडवाडी त.पालम येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 30/01/2019 पहा (3 MB)