बंद

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – झेरॉक्स मशीन/झेरॉक्स प्रती पुरवठा करणे, विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे, हमाल/मजुर पुरविण्याबाबत ई-निविदा (दुसरी वेळ)

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – झेरॉक्स मशीन/झेरॉक्स प्रती पुरवठा करणे, विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे, हमाल/मजुर पुरविण्याबाबत ई-निविदा (दुसरी वेळ)
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – झेरॉक्स मशीन/झेरॉक्स प्रती पुरवठा करणे, विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे, हमाल/मजुर पुरविण्याबाबत ई-निविदा (दुसरी वेळ)

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – झेरॉक्स मशीन/झेरॉक्स प्रती पुरवठा करणे, विविध प्रकारची वाहने भाडे तत्वावर पुरवठा करणे, हमाल/मजुर पुरविण्याबाबत ई-निविदा (दुसरी वेळ)

14/12/2018 27/02/2019 पहा (550 KB)