बंद

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – व्हीडिओग्राफी करणेकरीता व्हिडिओ कॅमेरे कॅमेरामनसह भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – व्हीडिओग्राफी करणेकरीता व्हिडिओ कॅमेरे कॅमेरामनसह भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – व्हीडिओग्राफी करणेकरीता व्हिडिओ कॅमेरे कॅमेरामनसह भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – व्हीडिओग्राफी करणेकरीता व्हिडिओ कॅमेरे कॅमेरामनसह भाडे तत्वावर पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

30/01/2019 13/02/2019 पहा (4 MB)