बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (543 KB)