बंद

एनडीएल प्रणालीत नोंंद न झालेल्या शिल्लक शस्त्र परवाना धारकांंची यादी

एनडीएल प्रणालीत नोंंद न झालेल्या शिल्लक शस्त्र परवाना धारकांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
एनडीएल प्रणालीत नोंंद न झालेल्या शिल्लक शस्त्र परवाना धारकांंची यादी

एनडीएल प्रणालीत नोंंद न झालेल्या शिल्लक शस्त्र परवाना धारकांंची यादी

22/10/2018 31/03/2019 पहा (274 KB)