बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे डॉ. पंंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भत्ता योजने अंंतर्गत नोंंदणीकृत संंस्थाना वस्तीगृह चालविण्यासाठी शासकीय व इतर इमारती भाड्याने देणेबाबत ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे डॉ. पंंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भत्ता योजने अंंतर्गत नोंंदणीकृत संंस्थाना वस्तीगृह चालविण्यासाठी शासकीय व इतर इमारती भाड्याने देणेबाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे डॉ. पंंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भत्ता योजने अंंतर्गत नोंंदणीकृत संंस्थाना वस्तीगृह चालविण्यासाठी शासकीय व इतर इमारती भाड्याने देणेबाबत ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे डॉ. पंंजाबराव देशमुख वस्तीगृह निर्वाह भत्ता योजने अंंतर्गत नोंंदणीकृत संंस्थाना वस्तीगृह चालविण्यासाठी शासकीय व इतर इमारती भाड्याने देणेबाबत ई-निविदा

13/06/2019 19/06/2019 पहा (883 KB)