बंद

जिल्हा रुग्णालय, परभणी येथे स्थानिक स्तरावरील खरेदी व एन.एच.एम. अंतर्गत तातडीने लागणारे औषधी, साहित्य व साधनसामुग्री इ. खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

जिल्हा रुग्णालय, परभणी येथे स्थानिक स्तरावरील खरेदी व एन.एच.एम. अंतर्गत तातडीने लागणारे औषधी, साहित्य व साधनसामुग्री इ. खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हा रुग्णालय, परभणी येथे स्थानिक स्तरावरील खरेदी व एन.एच.एम. अंतर्गत तातडीने लागणारे औषधी, साहित्य व साधनसामुग्री इ. खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

जिल्हा रुग्णालय, परभणी येथे स्थानिक स्तरावरील खरेदी व एन.एच.एम. अंतर्गत तातडीने लागणारे औषधी, साहित्य व साधनसामुग्री इ. खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

11/03/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)