बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय परभणी येथे कार्यालयीन स्टेशनरी,संंगणक साहित्य व साफसफाईची सामुग्रीचे दरपत्रक यांंमध्ये मुदत वाढ

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय परभणी येथे कार्यालयीन स्टेशनरी,संंगणक साहित्य व साफसफाईची सामुग्रीचे दरपत्रक यांंमध्ये मुदत वाढ
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय परभणी येथे कार्यालयीन स्टेशनरी,संंगणक साहित्य व साफसफाईची सामुग्रीचे दरपत्रक यांंमध्ये मुदत वाढ

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय परभणी येथे कार्यालयीन स्टेशनरी,संंगणक साहित्य व साफसफाईची सामुग्रीचे दरपत्रक यांंमध्ये मुदत वाढ

18/12/2019 21/12/2019 पहा (340 KB)