बंद

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत जिल्हा कक्ष व उपविभागीय कक्ष करीता वार्षिक व On Call Basis वाहन भाडेतत्वावर लावणेसाठी ई-निविदा सादर करणे बाबत.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत जिल्हा कक्ष व उपविभागीय कक्ष करीता वार्षिक व On Call Basis वाहन भाडेतत्वावर लावणेसाठी ई-निविदा सादर करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत जिल्हा कक्ष व उपविभागीय कक्ष करीता वार्षिक व On Call Basis वाहन भाडेतत्वावर लावणेसाठी ई-निविदा सादर करणे बाबत.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत  जिल्हा कक्ष उपविभागीय कक्ष करीता वार्षिक On Call Basis वाहन भाडेतत्वावर लावणेसाठी निविदा सादर करणे बाबत.

16/03/2020 23/03/2020 पहा (7 MB)