बंद

परभणी जिल्हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता मान्यता प्राप्त संस्था/ खाजगी व्यक्ती यांचेकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत मुदतवाढ

परभणी जिल्हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता मान्यता प्राप्त संस्था/ खाजगी व्यक्ती यांचेकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता मान्यता प्राप्त संस्था/ खाजगी व्यक्ती यांचेकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत मुदतवाढ

परभणी जिल्हयातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूगटातून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता मान्यता प्राप्त संस्था/ खाजगी व्यक्ती यांचेकडून ई-निविदा मागविण्याबाबत मुदतवाढ

19/05/2023 31/05/2023 पहा (395 KB)