बंद

परभणी जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन, मंंडळ अधिकारी, लघुटंंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांंची दि. ०१.०१.२०१९ ची प्राथमिक जेष्ठता सुची

परभणी जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन, मंंडळ अधिकारी, लघुटंंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांंची दि. ०१.०१.२०१९ ची प्राथमिक जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन, मंंडळ अधिकारी, लघुटंंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांंची दि. ०१.०१.२०१९ ची प्राथमिक जेष्ठता सुची

परभणी जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन, मंंडळ अधिकारी, लघुटंंकलेखक, लिपिक, वाहनचालक व शिपाई यांंची दि. ०१.०१.२०१९ ची प्राथमिक जेष्ठता सुची

03/01/2019 18/01/2019 पहा (3 MB)