बंद

परभणी जिल्ह्याचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे ARMS लेखांकन व Statutory Audit संवैधानिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी ARMS लेखनासाठी सनदी लेखापालाची नियुक्ती तसेच (Statutory Audit) संवैधानिक लेखापरिक्षणासाठी  संवैधानिक लेखापरिक्षकाची नेमणुकीबाबत सुचना

परभणी जिल्ह्याचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे ARMS लेखांकन व Statutory Audit संवैधानिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी ARMS लेखनासाठी सनदी लेखापालाची नियुक्ती तसेच (Statutory Audit) संवैधानिक लेखापरिक्षणासाठी  संवैधानिक लेखापरिक्षकाची नेमणुकीबाबत सुचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्याचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे ARMS लेखांकन व Statutory Audit संवैधानिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी ARMS लेखनासाठी सनदी लेखापालाची नियुक्ती तसेच (Statutory Audit) संवैधानिक लेखापरिक्षणासाठी  संवैधानिक लेखापरिक्षकाची नेमणुकीबाबत सुचना

परभणी जिल्ह्याचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे   ARMS लेखांकन व Statutory Audit संवैधानिक लेखापरिक्षण करण्यासाठी ARMS लेखनासाठी सनदी लेखापालाची नियुक्ती तसेच (Statutory Audit) संवैधानिक लेखापरिक्षणासाठी  संवैधानिक लेखापरिक्षकाची नेमणुकीबाबत सुचना

17/03/2023 21/03/2023 पहा (7 MB)