बंद

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींकरीता बांधण्‍यात आलेल्‍या वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनाकरीता कंत्राटी पध्‍दतीने मानधन तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात महीला कर्मचारी भरतीबाबत.

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींकरीता बांधण्‍यात आलेल्‍या वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनाकरीता कंत्राटी पध्‍दतीने मानधन तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात महीला कर्मचारी भरतीबाबत.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींकरीता बांधण्‍यात आलेल्‍या वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनाकरीता कंत्राटी पध्‍दतीने मानधन तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात महीला कर्मचारी भरतीबाबत.

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलींकरीता बांधण्‍यात आलेल्‍या वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनाकरीता कंत्राटी पध्‍दतीने मानधन तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात महीला कर्मचारी भरतीबाबत.

07/03/2019 11/03/2019 पहा (1 MB)