बंद

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरिता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहांच्या व्यवस्थापनाकरिता शिपाई, सफाई कामगार व वॉचमन ही कामे करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठीची ई-निविदेबाबत सुचना

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरिता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहांच्या व्यवस्थापनाकरिता शिपाई, सफाई कामगार व वॉचमन ही कामे करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठीची ई-निविदेबाबत सुचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरिता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहांच्या व्यवस्थापनाकरिता शिपाई, सफाई कामगार व वॉचमन ही कामे करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठीची ई-निविदेबाबत सुचना

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरिता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहांच्या व्यवस्थापनाकरिता शिपाई, सफाई कामगार व वॉचमन ही कामे करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेमार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठीची ई-निविदेबाबत सुचना

28/12/2021 31/12/2021 पहा (433 KB)