बंद

महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

30/01/2019 28/02/2019 पहा (525 KB)