बंद

महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – निवड व प्रतिक्षा यादी

महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – निवड व प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – निवड व प्रतिक्षा यादी

महात्मा गांंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत तांंत्रिक सहाय्यक(कृषी) यांंची तात्पुरत्या स्वरुपात कंंत्राटी पद्धतीने पदभरती – निवड व प्रतिक्षा यादी

04/02/2019 15/02/2019 पहा (608 KB)