बंद

महाराष्ट्र गामीण जिवनोन्नती अभियान अंंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षा करिता ऑन कॉल बेसिस वाहन भाडेतत्वावर लावणेबाबत ई-निविदा सुचना

महाराष्ट्र गामीण जिवनोन्नती अभियान अंंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षा करिता ऑन कॉल बेसिस वाहन भाडेतत्वावर लावणेबाबत ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
महाराष्ट्र गामीण जिवनोन्नती अभियान अंंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षा करिता ऑन कॉल बेसिस वाहन भाडेतत्वावर लावणेबाबत ई-निविदा सुचना

महाराष्ट्र गामीण जिवनोन्नती अभियान अंंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्षा करिता ऑन कॉल बेसिस वाहन भाडेतत्वावर लावणेबाबत ई-निविदा सुचना

23/08/2018 06/09/2018 पहा (226 KB)