बंद

महिला व बाल विकास विभागा अंंतर्गत औरंंगाबाद विभागातील परभणी जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील कनिष्ठ संंरक्षण अधिकारी यांंचे कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी या पदांंची कामे बाह्य यंंत्रणेद्वारे मागविणेबाबत ई-निविदा

महिला व बाल विकास विभागा अंंतर्गत औरंंगाबाद विभागातील परभणी जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील कनिष्ठ संंरक्षण अधिकारी यांंचे कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी या पदांंची कामे बाह्य यंंत्रणेद्वारे मागविणेबाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
महिला व बाल विकास विभागा अंंतर्गत औरंंगाबाद विभागातील परभणी जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील कनिष्ठ संंरक्षण अधिकारी यांंचे कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी या पदांंची कामे बाह्य यंंत्रणेद्वारे मागविणेबाबत ई-निविदा

महिला व बाल विकास विभागा अंंतर्गत औरंंगाबाद विभागातील परभणी जिल्ह्यातील तालुकास्तरावरील कनिष्ठ संंरक्षण अधिकारी यांंचे कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी या पदांंची कामे बाह्य यंंत्रणेद्वारे मागविणेबाबत ई-निविदा

18/09/2019 24/09/2019 पहा (5 MB)