बंद

रेशीम तांंत्रिक सहाय्यक पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने पद भरणे बाबत- जाहिरात व अर्ज

रेशीम तांंत्रिक सहाय्यक पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने पद भरणे बाबत- जाहिरात व अर्ज
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
रेशीम तांंत्रिक सहाय्यक पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने पद भरणे बाबत- जाहिरात व अर्ज

रेशीम तांंत्रिक सहाय्यक पदाची तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने पद भरणे बाबत- जाहिरात व अर्ज

19/07/2019 30/07/2019 पहा (1,023 KB)