बंद

सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटघाटी व्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणे बाबत

सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटघाटी व्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणे बाबत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटघाटी व्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणे बाबत

सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटघाटी व्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेणे बाबत

18/02/2020 14/03/2020 पहा (457 KB)