३१ जुलै २०१९ पर्यंंत बदली पात्र अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदाची यादी

३१ जुलै २०१९ पर्यंंत बदली पात्र अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदाची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
३१ जुलै २०१९ पर्यंंत बदली पात्र अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदाची यादी

३१ जुलै २०१९ पर्यंंत बदली पात्र अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदाची यादी

02/05/2019 31/05/2019 पहा (428 KB)