बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
मौजे गिरगाव ता. सेलु येथील गाव तलाव करिता संपादित जमीन प्रकरणात मुदतवाढ मिळणेबाबत

मौजे गिरगाव ता. सेलु येथील गाव तलाव करिता संपादित जमीन प्रकरणात मुदतवाढ मिळणेबाबत

23/09/2022 31/10/2022 पहा (299 KB)
मौ. पिंपरी ता. जिंतूर येथील पाझर तलाव क्र.2 करिता मुदतवाढ देणे बाबत

मौ. पिंपरी ता. जिंतूर येथील पाझर तलाव क्र.2 करिता मुदतवाढ देणे बाबत

23/09/2022 23/10/2022 पहा (275 KB)
मौ. रहाटी, उखळद, सावंगी खु., येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव दि.13.09.2022

मौ. रहाटी, उखळद, सावंगी खु., येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव दि.13.09.2022

09/09/2022 30/09/2022 पहा (4 MB)
मौ. धसाडी,रहाटी, उखळद, येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव दि.13.09.2022

मौ. धसाडी,रहाटी, उखळद, येथील जप्त अवैध रेती साठयाचा जाहिर लिलाव दि.13.09.2022

09/09/2022 30/09/2022 पहा (3 MB)
फटाके विक्री परवान्याबाबत जाहीर प्रकटन

फटाके विक्री परवान्याबाबत जाहीर प्रकटन

01/09/2022 31/10/2022 पहा (424 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी जाहीर सूचना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान परभणी जाहीर सूचना

26/08/2022 26/09/2022 पहा (157 KB)
मौ.राहटी ता.परभणी येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहिर लिलाव

मौ.राहटी ता.परभणी येथील अवैध रेती साठ्याचा जाहिर लिलाव

23/08/2022 30/09/2022 पहा (1 MB)
औ.प्र. संस्था, परभणी प्रवेश प्रक्रिया वर्ष – २०२२

औ.प्र. संस्था, परभणी प्रवेश प्रक्रिया वर्ष – २०२२

17/06/2022 30/09/2022 पहा (9 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत महसूल विभागाच्या सेवांबाबत अधिसूचना

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत महसूल विभागाच्या सेवांबाबत अधिसूचना

09/06/2022 09/06/2023 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत मुरघास निर्मिती करिता “सायलेज बेलर मशीन युनिट स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य ” योजनासंबंधी माहिती

राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत मुरघास निर्मिती करिता “सायलेज बेलर मशीन युनिट स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य ” योजनासंबंधी माहिती

20/01/2022 04/01/2023 पहा (4 MB)
पुराभिलेख