निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील जप्त केलेले अवैध वाळु साठे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांंतरीत करण्यासाठी मान्यताप्राप्त वाहतुक कंंत्राटदार यांंच्या नेमणुक करिता ई-निविदा

परभणी जिल्ह्यातील जप्त केलेले अवैध वाळु साठे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांंतरीत करण्यासाठी मान्यताप्राप्त वाहतुक कंंत्राटदार यांंच्या नेमणुक करिता ई-निविदा

15/11/2019 04/12/2019 पहा (108 KB)
पुराभिलेख