बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
शेतकरी आत्महत्याबाबत माहिती सन २०२०-२०२१

शेतकरी आत्महत्याबाबत माहिती सन २०२०-२०२१

10/06/2021 31/08/2021 पहा (786 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंंबर २०१९ पर्यंंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंंबर २०१९ पर्यंंत यादी

01/02/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ अखेर पर्यंत यादी

02/04/2019 31/12/2019 पहा (371 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे जानेवारी २००६ ते ऑगस्ट २०१५ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे जानेवारी २००६ ते ऑगस्ट २०१५ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (3 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (543 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंंबर अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंंबर अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (985 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (762 KB)