बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ अखेर पर्यंत यादी

02/04/2019 31/12/2019 पहा (371 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे जानेवारी २००६ ते ऑगस्ट २०१५ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे जानेवारी २००६ ते ऑगस्ट २०१५ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (3 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (543 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंंबर अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंंबर अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (985 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर पर्यंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची माहे ०१ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर पर्यंत यादी

01/05/2018 31/12/2018 पहा (762 KB)