बंद

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
पालम तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

पालम तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 पहा (6 MB)
परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

01/04/2018 30/06/2018 पहा (7 MB)
परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-१

परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-१

01/04/2018 30/06/2018 पहा (7 MB)
सेलु तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

सेलु तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

01/04/2018 30/06/2018 पहा (9 MB)
जिंतुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

जिंतुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 पहा (9 MB)
गंगाखेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

गंगाखेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 पहा (10 MB)
पुर्णा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

पुर्णा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 पहा (8 MB)
मानवत तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

मानवत तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

01/04/2018 30/06/2018 पहा (8 MB)
सोनपेठ तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

सोनपेठ तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

01/04/2018 30/06/2018 पहा (9 MB)
पाथरी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

पाथरी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

01/04/2018 30/06/2018 पहा (8 MB)