कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल

कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
पालम तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

पालम तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (6 MB)
परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (7 MB)
परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-१

परभणी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-१

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (7 MB)
सेलु तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

सेलु तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी भाग-२

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (9 MB)
जिंतुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

जिंतुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (9 MB)
गंगाखेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

गंगाखेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (10 MB)
पुर्णा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

पुर्णा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (8 MB)
मानवत तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

मानवत तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (8 MB)
सोनपेठ तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

सोनपेठ तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (9 MB)
पाथरी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

पाथरी तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतक-यांंची यादी 

01/04/2018 30/06/2018 डाउनलोड (8 MB)