बंद

रुग्णालये

कातनेश्वरकर हॉस्पिटल, परभणी

राणी लक्ष्मिबाई रोड, परभणी


दूरध्वनी : 02452223969

चिरायु रुग्णालय,परभणी

मुख्य रस्ता, परभणी


दूरध्वनी : 09152467607

जिल्हा रुग्णालय, परभणी

सुभाष रोड,परभणी


दूरध्वनी : 02452220182

जेथलिया हॉस्पिटल, परभणी

वसमत रोड, परभणी


दूरध्वनी : 02452224892