बंद

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना व अल्पसंंख्यांंक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संंस्था व अपंंग शाळेमधे पायाभुत सोयीसुविधा पुरविणेसाठी अनुदान योजना सन २०१९-२०

दिनांक : 14/05/2019 - 31/08/2019

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना व अल्पसंंख्यांंक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संंस्था व अपंंग शाळेमधे पायाभुत सोयीसुविधा पुरविणेसाठी अनुदान योजना सन २०१९-२०