बंद

प्रधानमंतत्री आवास योजना – ग्रामीण

दिनांक : 01/03/2016 -

प्रधानमंतत्री आवास योजना – ग्रामीण

photo photo

लाभार्थी:

सामाजिक आर्थिक व जातनिहाय जनगनना २०११ नुसार GPL यादीनुसार पात्र कुटुंबाची कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे

फायदे:

प्राप्त उद्दिष्टानुसार लाभार्थी यांंना घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो.

अर्ज कसा करावा

For more Information Visit www.iay.nic.in or www.pmayg.nic.in