बंद

श्री बालाजी शेवाळे

तहसील कार्यालय,प्रशासकीय इमारत, सेलु

ईमेल : tahsilselu[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार, सेलु
दूरध्वनी : 02451-222334