बंद

आस्थापना विभाग

कार्यालयाचे नांव : जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी

पत्ता  : जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्टेशन रोड, परभणी

विभाग प्रमुख : निवासी उपजिल्हाधिकारी

महसुल विभाग : औरंगाबाद महसुल विभाग

कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त : महसुल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य

कार्यक्षेत्र : परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि परभणी जिल्ह्यातील सर्व तालुके

विशिष्ठ कार्य :

 • वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील कर्मचारी पदनिर्मीती,यांच्या नियुक्त्या व बदल्या,बिंदु नामावलीसरळ सेवा व पदोन्नतीतील मागासवर्गीय अनुषेश भरुन काढणे- मागासवर्गीय कक्षाची कामे – मुख्याधिकारी बदल्या व पद्स्थापना
 • कोतवाल पदावरुन शिपाई पदावर,शिपाई पदावरुन लिपीक पदावर लिपीक- तलाठी पदावरुण अनुक्रमे अवल कारकुन – मंडळ अधिकारी पदावर पदोन्नती
 • दक्षता रोध परवानगी देणे
 • वर्ग-३ व वर्ग-४ मधील सेवा निवृत्ती,स्वेच्छा निवृती बाबत
 • वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी व अधिकारी यांच्या रजा मंजुरी- रजा रोखीकरण करणे
 • वर्ग-३ कर्मचारी यांचे गोपनिय अहवाल
 • सेवा अंतर्गत आश्वासित पगती योजना – नियमित पदोन्नती
 • विभागीय चौकशी – संशयास्पद सचोटी असलेले कर्मचारी- अधिकारी याची यादी बनविणे – अपी,पुनसिक्षण – अधिकारी व कर्मचारी यांची फौजदारी प्रकरणे
 • संकलनाशी संबंधीत न्यायालयीन प्रकरणे
 • महसुल विभागातील तसेच जिल्हा निवड अंतर्गत इतर विभागातील भरती प्रक्रियेची कामे
 • कोतवाल –शिपाई –लिपीक –तलाटी –अव्वल कारकुन –मंडळ अधिकारी यांच्या जेष्ठता याद्या तयार करणे
 • शैक्षणीक अभ्यासक्रम – स्पर्धा परिक्षेस बसणा-या कर्मचा-याना परवानगी देणे
 • अनुकंपा नियुक्ती प्रकरणे –महसुल विभाग व इतर शासकीय कार्यालय
 • पोलीस पाटील –कोतवाल भरती अनुषंगाने न्यायालयीन व इतर अनुषंगीक कामे
 • विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा –महसुल अर्हता परीक्षा नियोजन व कर्मचा-याना विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा- महसुल अर्हता परीक्षा – संगणक अर्हता परीक्षा – एतदर्थ मंडळाची मराठी –हिन्दी भाषा अर्हता परीक्षा सुट देणे
 • गट क व गट ड कर्मचा-यांचे स्थायीकरम करणे – कायम स्वरुपी प्रमाणपत्र देणे
 • महसुल कर्मचारी सर्वसंवर्ग जात पडताळणी
 • नादेय –नाचौकशी प्रमाणपत्र राजपत्रीत –अराजपत्रीत
 • अतिरिक्त पदभार वेतन- रजा प्रवास सवलत- आदिवासी क्षेत्राकरिता वरीष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरप करणे
 • मराठवाडा –यशदा प्रशिक्षणास अधिकारी –कर्मचारी यांना पाठविणे.
 • शासकीय कार्यालयातील लैंगीक छळाच्या तक्रारी निकाली काढणे
 • प्रतिक्षाधिन कालावधी नियमित करणे
 • सेवेची ३० वर्ष व वयाची ५०-५५ वर्ष झालेल्या व अकार्यक्षण कर्मचा-यांची सेवेत राहण्याची पत्रता तपासणे
 • तहसिलदार –उपजिल्हाधिकारी यांचे पदोन्नतीकरीता माहीती पाठविणे
 • नायब तहसिलदार पदी पदोन्नती करीता माहीती सादर करणे
 • अपंगाचे हक्काचे सरंक्षण करणे तसेच उपकरणे खरेदी करुन देणे